top

zvcesta

facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

erenburgova


Školský rok 2021/2022

L    

30.08.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

        Dva mesiace sa pomaly blížia ku koncu a vaše deti opäť zasadnú do lavíc našej školy. Pre niektorých to bude po prvýkrát. Verím, že sa do školy tešia a že budete nápomocní pri ich adaptácii. Bude to pre nich niečo nové. Spoznajú svoju pani učiteľku, nových kamarátov. Získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky. Naše pani učiteľky sú pripravené byť im nápomocnými a stať sa im druhou mamou. Snahou našich zamestnancov je pomáhať vašim deťom prekonávať prekážky a pomáhať im pri integrovaní sa do skupiny rovesníkov. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, za to, že ste vzdelávanie vašich detí zverili do rúk odborne pripravených zamestnancov.

- prvý deň školského roka 2022 – 2023 je 5.9.2022 o 8 00 hod. a prebehne po budovách nasledovne:
Zvolenská cesta žiaci ročníkov :
1., 2. A variant
9. A variant
Viacnásobné postihnutie A var. A, autizmus
Erenburgova ulica 10 žiaci ročníkov: 3. – 8. A variant
B variant
Dukelských hrdinov žiaci s viacnásobným postihnutím

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

29.06.2022 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.

jar_2022 jar_2022 jar_2022 jar_2022

13.06.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem vám, že dňa 20.6. 2022 bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína 21.6.2022

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

09.06.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci s viacnásobným postihnutím, vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvorili krásne mandaly a obrázky.
mandala mandala
07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode.

Dňa 03.06. žiaci si v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti na jednotlivých stanovištiach.

2022 2022 2022 2022

07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

01.06. v budove na Erenburgovej ulici sme strávili Deň detí v športovom duchu. Pani učiteľka Árvaiová pripravila na školskom dvore rôzne stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať svoje schopnosti v skákaní cez švihadlo, v nízkom skippingu, v hádzaní a chytaní loptičky, v preskakovaní prekážok a kopnutí lopty do futbalovej bránky či napokon v hraní bedmintonu. Žiaci boli nakoniec za svoje úsilie odmenení sladkou odmenou.

Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

31.5.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V dňoch 26.a 27.5.2022 prebiehala na Erenburgovej ulici akcia s názvom MANDALA. Žiaci zo šiestich tried mali za úlohu na školskom dvore vyskladať z vrchnáčikov od plastových fliaš svoj obrázok - mandalu. Táto akcia prebieha v našej škole každý rok a žiaci sa na ňu veľmi tešia. Najviac sú zvedaví, aké mandaly každá trieda vyskladala aj tento školský rok.

Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

25.05.2022

VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

Aj v tomto školskom roku naša škola vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ „VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA“, ktorá bola rozdelená do troch kategórii :

  1. I.kategória – 1.-4.ročník A variant

  2. II.kategória – 5.-9.ročník A variant

  3. III.kategória – B,C variant, autisti

Súťaže sa zúčastnili žiaci z ôsmych škôl. Práce boli rozmanité, žiaci využili rôzne materiály aj techniky. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za inšpiráciu a námety.

2022 2022 2022 2022

20.05.2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň Matiek

Najväčším šťastím pre dieťa je mať dobrú, milú, nežnú a starostlivú matku.

2022 2022 2022 2022

20.05.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Deň Matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

2022 2022

 

 

08.05.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Deň Matiek

Nazabudli sme  na naše mamičky a ku Dňu matiek si žiaci pripravili riekanky básne a pesničky.

2022 2022 2022 2022

22.04.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci našej školy sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do rôznych aktivít a svojou prácou spolu s pani učiteľkami prispeli ku skrášleniu a čistote v areáli školy a jej blízkom okolí. Chráňme prírodu a udržujme čistotu a poriadok!

2022 2022 2022 2022

14.03.2022 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.

2022zima 2022zima 2022zima 2022zima

11.02. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Na tvorivých dielňach žiaci vyrobili darčeky pre tých, ktorých majú radi a pripomenuli sme si sviatok svätého Valentína.

2022 2022 2022 2022

Február 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu a vyvrcholením je fašiangová zábava. Na našej škole sme si ich pripomenuli vo februári. Po triedach sme si vytvorili rôzne škrabošky. Keďže ide o obdobie veselosti a zábavy, vyskúšali sme si veľké masky a v rámci fašiangového hodovania sme si pripravili sladké a slané maškrty.

2022 2022 2022 2022

14.01.2022

Ďakujeme žiakom a pedagógom našej školy, že sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže Svet očami autistov, ktorá sa konala tento rok na tému ,,Moja najobľúbenejšia kniha“.

V III. kategórii na 3. mieste skončil Matej Slávik z triedy pani učiteľky PaedDr. Renáty Arpányiovej

V II. kategórii na 3. mieste sa umiestnil žiak Alexander Koreň z triedy pani učiteľky Mgr. Ingrid Oravcovej

PS2022 PS2022 PS2022 PS2022

21.12.2021 Hodnotiaca správa červené stužky.

V školskom roku 2021/2022 sme sa napriek pandemickej situácii s Covidom 19 opäť zapojili do 15.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole. V októbri 2021 prebehla beseda a diskusia s pracovníkom CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky.

Počas mesiaca november 2021 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz.

V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 22. a 23.novembra 2021 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2021 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.

Keďže od 30.novembra prešli žiaci druhého stupňa na dištančné vzdelávanie, urobili sme dňa 1.decembra 2021 aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS, iba so žiakmi prvého stupňa.

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová

2021 2021 2021 2021

21.12.2021 ŠKD Zvolenská cesta

Vianočné fotky.

01 02 03 04

27.10.2021 pridané letné číslo časopisu Školáčik.

2021_leto 2021_leto 2021_leto 2021_leto

22.10.2021 Výstava Drakov a Drakobijcov

Žiaci z budovy na Zvolenskej ceste navštívili lučeneckú synagógu, kde mohli pozrieť veľkolepú jedinečnú výstavu drakov a ich lovcov, ktorí sú v životnej veľkosti a verne zobrazujú povrch tela i anatómiu týchto tvorov. Autorom výstavy a samotných drakov je výtvarník Aleš Drašnar z Českej republiky.

2021 2021 2021 2021

27.09.2021
Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode

Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.

  1. MIESTO – IV.Z, III.E, VI. E

  2. MIESTO – I.E, VI.Z

  3. MIESTO – B. variant

2021 2021 2021 2021

24.09.2021

V piatok, 24. septembra 2021, sa konala teoretická časť prípravy účelového cvičenia vo všetkých budovách školy. Cieľom prípravy boli tieto témy:

  1. Zdravotnícka príprava / poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch

  2. Pohyb v prírode / zvieratá žijúce v lese, poznávanie lesných plodín, rozoznávanie húb, rozlišovanie stromov, pestovanie ovocných stromov

  3. Riešenie mimoriadnych situácii

  4. Dopravná výchova

2021 2021 2021 2021

02.09.2021 Školský rok 2021/2022

L    

vub

min_fin

EYOF_BB