top
Manažment

VEDENIE ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Porubovič
Zástupkyňa riaditeľa školy : PaedDr. Martina Jakabšicová
Vedúca ekonomického úseku: Adriana Sabó
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Zuzana Chobodová
PaedDr. Renata Arpányiová
Mgr. Jana Skýpalová
Mgr. Ingrid Oravcová
Mgr. Andrea Illéšová
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
PaedDr. Jana Drugdová
Praktická škola - Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Marcela Batópálová
Elokované pracoviská ŠZŠ:
Erenburgová ulica 10.
Mgr. Radana Árvaiová
Mgr. Mária Mariničová
Ing.Emília Šulajová
Mgr.Zuzana Jarošová
Mgr. Alexandra Ďurišová
Mgr. Erika Šoltésová
Mgr. Marcela Spurná
Mgr. Jarmila Fajčíková
Ul. Dukelských hrdinov 2 - Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
Mgr. Zuzana Ďuricová
Mgr. Veronika Pappová
Mgr. Adriana Balogová
Mgr. Dana Dananajová
Školský klub detí
Bc. Miroslava Kušniarová
Eva Kušniarová
Bc. Iveta Klementová
Eva Kmeťková
Asistenti učiteľa
Katarína Szalaiová
Elena Antalová
Ingrida Divaldová
Adriana Čabová
Radomíra Španielková
Juraj Šulek
Výchovný poradca :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor civilnej ochrany :
Mgr. Radana Árvaiová
Koordinátor protidrogovej prevecie :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor enviromentálnej výchovy :
Mgr. Marcela Spurná
Vedenie školskej kroniky :
Mgr. Erika Šoltésová
 
Mgr. Marcela Batopálová
 
Mgr. Jarmila Fajčíková
Učitelia bez triednictva :
METODICKÉ ZDRUŽENIE I. a II.
V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024
Metodické združenie I.
- pre ročníky 1.-4. A variant
- pre B a C variant
- pre žiakov s autizmom
Mgr. Jana Skýpalová
Metodické združenie II.
- pre ročníky 5.-9. A variant
- spoločenskovedné predmety
- prírodovedné predmety
- pracovné vyučovanie
- praktickú školu
PaedDr. Jana Drugdová
Nepedagogickí zamestnanci školy
Účtovníčka :
Ildikó Mederiová
Informatik a správca PC :
Roland Krisztián
Školník - údržbár :
Aurel Janičevič
 Upratovačky :
Eva Svinčiaková
 
Zita Mišovičová
  Ingrid Melicherová
Krúžková - záujmová činnosť školy
Názov záujmového útvaru Vedúci krúžku
Športaktiv( pohybovo – rekreačný) Mgr. Radana Árvaiová
Dramatický krúžok Mgr. Erika Šoltésová(lierárno-dramatický)
Tvorivé dielne Mgr. Marcela Batópálová
Relaxačno - tanečný krúžok Mgr. Veronika Pappová
Športový – relaxačný Mgr. Zuzana Chobodová
Malý novinárik Mgr. Jarmila Fajčíková
Recykláčik( environmentálny) Mgr. Marcela Spurná
Angličtina hrou(pohybovo –jazykový) Mgr. Alexandra Ďurišová
Spievaj si, slávičku(hudobno - pohybový) Mgr. Ingrid Oravcová
Machuľka – výtvarný krúžok PaedDr. Jana Drugdová