top
2023

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

Manažment

VEDENIE ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Porubovič
Zástupkyňa riaditeľa školy : PaedDr. Martina Jakabšicová
Vedúca ekonomického úseku: Adriana Sabó
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Zvolenská cesta 2396/39
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Mgr. Ingrid Oravcová
PaedDr. Renata Arpányiová
Mgr. Andrea  Illéšová
PaedDr. Jana Drugdová
Mgr. Martina Čižmárová
Ing.Emília Šulajová
Praktická škola - Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Marcela Batópálová
Elokované pracoviská ŠZŠ:
Erenburgová ulica 10.
Mgr. Radana Árvaiová
Mgr. Mária Mariničová
Mgr. Jana Skýpalová
Mgr.Zuzana Jarošová
Mgr. Alexandra Ďurišová
Mgr. Erika Šoltésová
Mgr. Marcela Spurná
Mgr. Jarmila Fajčíková
Ul. Dukelských hrdinov 2 - Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
Mgr. Zuzana Ďuricová
Mgr. Veronika Pappová
Mgr. Zuzana Chobodová
Mgr. Adriana Balogová
Mgr. Dana Dananajová
Školský klub detí
Mgr. Michaela Bozsóová
Bc. Miroslava  Kušniarová
Bc. Iveta Klementová
Eva Kmeťková
Asistenti učiteľa
Katarína Szalaiová
Bc. Gabriela Hoľková
Ingrida Divaldová
Adriana Čabová  
Radomíra Španielková
Juraj Šulek
Výchovný poradca :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor civilnej ochrany :
Mgr. Radana Árvaiová
Koordinátor protidrogovej prevecie :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor enviromentálnej výchovy :
Mgr. Marcela Spurná
Vedenie školskej kroniky :
Mgr. Erika Šoltésová
 
Mgr. Marcela Batopálová
 
Mgr. Jarmila Fajčíková
Učitelia bez triednictva :
METODICKÉ ZDRUŽENIE A PREDMETOVÉ KOMISIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023
Metodické združenie:
- pre ročníky 1.-4. A variant
- pre B a C variant
- pre žiakov s autizmom
Mgr. Jana Skýpalová
Predmetová komisia pre 5. až 9. ročník A variant:
- spoločenskovedné predmety
- prírodovedné predmety
- pracovné vyučovanie
- praktickú školu
PaedDr. Jana Drugdová
Nepedagogickí zamestnanci školy
Účtovníčka :
Ildikó Mederiová
Informatik a správca PC :
Roland Krisztián
Školník - údržbár :
Kristián Berta
 Upratovačky :
Eva Svinčiaková
 
Zita Mišovičová
  Ingrid Melicherová
Krúžková - záujmová činnosť školy
Názov záujmového útvaru Vedúci krúžku
Športaktiv Mgr. Radana Árvaiová
Tanečný krúžok PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Dramatický krúžok Mgr. Erika Šoltésová
Tvorivé dielne Mgr. Marcela Batópálová
Tanečný krúžok II Mgr. Zuzana Ďuricová
Športový Mgr. Zuzana Chobodová
Šikovníček Ing. Emília Šulajová
Z rozprávky do rozprávky Mgr. Martina Čižmárová
Malý novinárik Mgr. Jarmila Fajčíková
Recykláčik Mgr. Marcela Spurná
Angličtina hrou Mgr. Alexandra Ďurišová
Spievaj si, slávičku / hudobno -  pohybový/ Mgr. Ingrid Oravcová