top
Projekty

Škola sa zapojila do týchto projektov :

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH
Projekt OTVORENÁ ŠKOLA 2008
E - vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím
Názov projektu: Rozvoj čitateľských zručností a čitateľských návykov u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s viacnásobným postihnutím vytvorením interaktívnej učebne.
Zameranie projektu: Inovácia výchovno-vzdelávacích programov a aktivít pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti, návykov a poznania materinského jazyka a literatúry.

Projekt INFOVEK, kde škola získala počítačovú učebňu s možnosťou pripojenia sa na internet.

Ďalej sa škola zapojila do projektu PHARE "Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenia životných podmienok" . Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva SR sekcia Európskej integrácie. Do projektu sa zapojilo desať škôl v rámci republiky. Gestorom pokusného overovania je Výskumný ústav detskej psychológie a patapsychológie v Bratislave. Projekt ukončený!!!

VYPRACOVANÉ PROJEKTY

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Projekt DigiEDU.
   Zámerom projektu je aby každá základná a stredná škola získala od štátu moderné digitálne vybavenie.

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „ Enviroprojekt 2023“.

- Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
   Čerpanie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

- Nadácia VÚB: „Vytvor si farebný svet“

- Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
   Názov rozvojového projektu: Zvyšovanie efektivity vzdelávania žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím, žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi postihnutiami .

- Nadácia Volkswagen Slovakia:“Budúcnosť s autizmom – aj v našej škole čo najviac pomôcť pripraviť autistické deti do dospelosti

- Národný program „ Školské ovocie“

- VÚDPaP: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“

- MPC: „Aktivizujúce metódy vo výchove“

- SPP pre domovinu: Zelený školský dvor

- Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, ktorý je spolufinancovaný z operačného programu Vzdelávanie V spolupráci s Metodicko- pedagogickým centrom, štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako prijímateľom.

- Zlepšime spoločne Slovensko: Športujem spoločne

- Zdravie a bezpečnosť v školách

- Podpora vytvárania pozitívnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach

- Vzdelávanie pre všetkých II.

- Vzdelávanie pre všetkých

- Školy pre budúcnosť

- Modernizácia výchovného procesu na základných školách

- Modernizácia výchovného procesu na stredných školách

- Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách

Projekt vypracovaný k programu Školy pre budúcnosť 2005 - 2006
Názov projektu : Zatraktívnenie edukácie žiakov s viacnásobným postihnutím.
Cieľom projektu je skvalitnenie procesu výchovy našich žiakov používania nových audiovizuálnych techník.

Projekt vypracovaný cez Grantový program rozDELLujme šance 2005
Názov projektu : Využitím moderných informačných technológií skvalitniť proces edukácie mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacnásobným postihnutím, zvýšiť ich šance v procese integrácie do bežnej populácie.
Cieľom projektu je skvalitniť a zefektívniť proces edukácie mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacnásobným postihnutím s prihliadnutím na individuálne potreby každého žiaka.

Projekt vypracovaný cez ProEnviro 2005
Názov projektu : Enviromentálny projekt organizovaný Špeciálnou základnou školou v Lučenci. Hlavným cieľom projektu je enviromentálne pôsobiť na žiakov prostredníctvom aktivít na vyučovaní PV a voľno časových aktivít. Projekt je zameraný hlavne na žiakov, na rozvoj ich enviromentálneho cítenia. Viesť ich k zdravému životnému štýlu.

Projekt na čerpanie finančných prostriedkov z Európského sociálného fondu.
Názov projektu: " Zvýšenie odbornej a vzdelanostnej úrovne žiakov špeciálnych základných škôl a ich rodičov.
Projekt je zameraný na žiakov a ich rodičov. Cieľom projektu je zvýšiť šance našich žiakov a ich rodičov na trhu práce.