top
O škole

Za dobu svojej existencie sa v škole veľa zmenilo po stránke kvantitatívnej aj po stránke kvalitatívnej. Niekoľkokrát sa škola sťahovala. Nikdy však do novej účelovej budovy. V súčasnej dobe sa škola nachádza v troch budovách, v ktorých sa poskytuje výchova a vzdelávanie v priemere 160 žiakom a 10 žiakov praktickej školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠZŠ v Lučenci je: Individualizovať výchovu a vzdelávanie žiakov s ohľadom na individuálne potreby každého mentálne postihnutého žiaka a žiaka s kombinovaným postihnutím. Pružne prispôsobovať ponuky vzdelávania školy potrebám žiakov a požiadavkám rodičov(zákonných zástupcov) a tiež požiadavkám doby.

Zriaďovateľom školy je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Riaditeľstvo školy sa nachádza na Zvolenskej ceste 2396/39. V tejto budove je umiestnených osem tried. Žiakom sú k dispozícii špeciálne učebne, počítačová učebňa, dielňa, cvičebňa, miestnosť Snoezelen dvor aj školská záhrada. V budove je zabezpečené pripojenie na internet cez WIFI do všetkých tried a jedna učebňa je na internet sieťovo pripojená. V troch triedach sú inštalované interaktívne tabule v ostatných triedach sa využíva mobilné interaktívne zariadenie. V škole sa snažíme zabezpečovať zdravé životné prostredie a učiť žiakov zdravému životnému štýlu. Vo všetkých triedach je nové zariadenie, inštalované sú bezprašné tabule. Celá budova je vymaľovaná. Žiakom je podávaná teplá strava v školskej výdajni jedál. Druhá budova sa nachádza na Erenburgovej ulici 10. Súčasťou budovy je školský dvor. Žiaci využívajú učebne, školskú záhradu a školskú výdajňu jedál na Zvolenskej ceste. Tretia budova sa nachádza na Dukelských hrdinov 2, kde sú v prenajatých priestoroch strednej odbornej školy technickej umiestnené triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím , triedy pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami, dva školské kluby a trieda praktickej školy. Priestory sú bezbariérové. K dispozícii je učebňa IKT, kuchynka, malá cvičebňa. Žiakom je poskytovaná strava v jedálni strednej školy. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím škola podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutí ISCED 1. Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na

a) Učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) Učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia - variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

c) Učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia - variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. Žiak, ktorý ukončí povinnú školskú dochádzku v našej škole získa primárne vzdelanie a môže ďalej pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti, alebo v praktickej škole.

d) Učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

Výchovno – vzdelávací proces v Praktickej škole prebiehal podľa ŠkVP pre praktickú školu ISCED 2C. Praktická škola nemá učebné odbory, škola si za svoje zameranie zvolila predmet domáce práce a údržba domácnosti.

" Len čo postrehnete,

že dieťa si začína zlepšovať mienku o sebe,

uvidíte,

že aj jeho úspechy sú výraznejšie.

Ale čo je najdôležitejšie,

Uvidíte dieťa,

ktoré začína mať väčšiu radosť zo života"

( WayneDyer )

Kvalita edukácie žiakov v škole je na vysokej úrovni. Hlavným cieľom pedagogických zamestnancov školy je neustálou a zámernou stimuláciou všetkých psychosomatických procesov redukovať a kompenzovať nedostatky u žiakov tak, aby sa podľa individuálnych schopností a možností mohli úspešne integrovať do spoločnosti bežnej populácie. Pri postupnom dosahovaní tohto cieľa špeciálny pedagógovia využívajú arteterapiu, dramatoterapiu, muzikoterapiu a tiež terapiu výtvarným umením. Dané terapie boli určené a dané do štandardného obsahu edukácie MŠ SR pre varianty A,B,C. Škola zabezpečuje aj edukáciu žiakov s viacnásobným postihnutím, pri ktorom k dominantnému postihnutiu -mentálna retardácia rôzneho stupňa– sú pridružené poruchy reči, zrakové poruchy, telesné postihnutie, Downov syndróm, poruchy správania, prvky autizmu a ďalšie somatické ochorenia(ochorenie srdca, epilepsia...) Výchova a vzdelávanie je v našej škole zameraná na celú osobnosť žiaka – duchovnú, rozumovú, rečovú, spoločenskú, estetickú, pracovnú i telesnú zložku. Žiaci našej školy nie sú izolovaní od života rovesníkov bežnej populácie. Zabezpečujeme ich integráciu cez záujmové útvary pracujúce pri škole. Žiaci sa pod vedením špeciálnych pedagógov a vychovávateliek zúčastňujú akcií organizovaných Centrom voľného času v Lučenci . Pripravujeme programy, ktorými reprezentujeme našu školu. Veľkú radosť nám robia aj žiaci z výtvarného krúžku, ktorých práce sú zasielané do súťaží organizovaných Nadáciou SPP a Združením pre mentálne postihnutých inými školami a školskými zariadeniami. Ich práce sú každoročne vyhodnotené a odmeňované. Pri škole ďalej pracujú krúžky: spevácky, tanečný, šikovných rúk, športový krúžok, počítačový, výtvarný, literárno-dramatický krúžok. Veľkou pýchou školy je školský časopis " ŠKOLÁČIK „ v ktorom sa prezentujú naši žiaci ( je súčasťou webovej stránky). Pedagogickí zamestnanci pravidelne organizujú akcie pre žiakov a rodičov ako sú fašiangové veselice spojené s pečením pampúšikov, mikulášsky večierok, Deň matiek, Deň detí. Z akcií sa vyhotovujú videozáznamy, z ktorých sa žiaci tešia. Škola nezabúda ani na rodiny žiakov. Do procesu edukácie žiakov sa snaží zapájať rodičov, súrodencov ale aj starých rodičov. Organizujeme stretnutia, zabezpečujeme poradenstvo, organizujeme spoločné výlety. Rodičom umožňujeme zapájať sa do výchovno-vzdelávacích aj mimoškolských aktivít. Škola sa aktívne zapája do projektov. Všetci zamestnanci školy sú vždy pripravení podať pomocnú ruku postihnutým žiakom a ich rodinným príslušníkom. Poskytnúť pomoc, dobrú radu, usmernenie. Sme tu pre všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú.

Milovať to, čo je krásne,

nie je ťažké, ale priznať sa

k jedincom, ktorým osud

opatril známku menejcennosti,

vyžaduje ľudí celých,

ľudí kultúry srdca. "

( V Gaňo )