top

Špeciálna základná škola si pripomenula 70. výročie vzniku

 

      Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 59 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vtedajšej ČSR.

      Dňom 10. septembrom 1949 sa začala písať bohatá história našej školy, ktorú sme si pripomínali v priebehu celé minulého školského roka rôznymi akciami. Vyvrcholením osláv bola slávnostná akadémia, ktorú sme zorganizovali za významnej podpory mesta Lučenec dňa 2.októbra 2019 v nádherných priestoroch Radnice. Svojou účasťou nás poctili významní hostia: štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Mgr. Michal Bagačka, za zriaďovateľa vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Oľga Búryová, za mesto Lučenec viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík a vedúca odboru školstva mesta Lučenec Ing. Ivana Jasenková Olšágová. Za múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa na akadémií zúčastnila vedúca múzea Mgr. Štefánia Petreková a ďalší hostia, ktorí sa jubilujúcej škole a jej zamestnancom prihovorili. Slávnostné zhromaždenie pozdravil listom aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Peter Krajňák. Pedagogickú fakultu – Katedru špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave a tiež Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári zastupovala PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. Úvodného slova sa ujal riaditeľ školy Mgr. Jozef Porubovič, ktorý sa vo svojom príhovore venoval histórii školy a prezentoval opodstatnenú potrebu existencie a ďalšieho rozvíjania tejto školy. Poukázal na dobrú spoluprácu s mestom Lučenec, ktorá je v prospech školy a najmä samotných žiakov a ich rodičov. Riaditeľ školy vyzdvihol zodpovednú, tvorivú a empatickú prácu všetkých pedagogických a ostatných zamestnancov, ktorí sa akýmkoľvek dielom na akomkoľvek poste podieľali na tvorbe dobrého mena školy. Venoval svoje slová vďaky všetkým zamestnancom školy, bývalým aj tým súčasným a tiež všetkým, ktorí napomáhajú škole pri plnení cieľov v prospech výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami a tiež žiakov s viacnásobným postihnutím. Slávnostná akadémia bola odprezentovaná vo forme videoprodukcie, kde sa v troch vstupoch účastníci oslavy mohli oboznámiť s históriou aj súčasnosťou školy, s jej cieľmi a zámermi. Celý materiál bol spracovaný informatikom školy Rolandom Kristiánom. Program bol doplnený nádherným výkonom speváckeho zboru učiteliek našej školy pod vedením Mgr. Ingrid Oravcovej. Celú slávnostnú akadémiu sme mohli realizovať vďaka našim stálym sponzorom, starostom okolitých obcí a samotného mesta Lučenec, ktorým aj touto cestou chceme poďakovať. Všetci zúčastnení konštatovali, že 2. október 2019 sa stal v ich pracovnom živote jedným z tých dní, ktoré sú pre nich prínosom a zároveň odmenou za systematickú prácu a odovzdávanie posolstva humanizmu deťom a žiakom so špeciálnymi potrebami.

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

70výročie 70výročie